Aktivitetar

Her får du eit enkelt oversyn over dei ulike aktivitetane i Stord Husflidslag
Me håper dette kan vera av interesse og at du ønskjer å bli med. Ta kontakt om du har spørsmål.     Velkommen!

Stord Husflidslag startar hausten 2019 opp med ein læringsverkstad i rammevev. 

Har du lyst til å vera med eller veta meir om dette, ta kontakt med Åsbjørg Lygre på tlf. 911 30 146

UNG HUSFLID-gruppa er for born/ungdom frå 4.-og oppover.  (Ungdom frå 14-26 år)

Målgruppa er dei som liker å laga ting sjølv i ulike material og teknikkar. Laget ønskjer med dette å inspirera born/unge til skaparglede , læra å beherska ulike teknikkar og utvikla kreativitet.  Det vil bli opplæring i grunnleggjande handverksteknikkar. Det kan jobbast med spikking i rått material, leire/keramikk, strikking, hekling, knyteteknikkar, broderi, og maskinsaum . Gjenbruk og redesign er interessanne tema.

Stad: Leirvik skule  (kunst-og handverks avdelinga)

Dag og tidspunkt:: Annankvar onsdag frå 17.30-19.30.  

Oppstart: Onsd.11.09.   Datoar vidare: 25.09., 09.10., 23.10., 06.11., 20.11., 04.12.

Kostnad: Medlemar 150 kr.     Andre: 250 kr.

Påmelding: Snarast!    "Først til mølla............."    (Avgrensa med plassar) 

Påmelding til: johanne.langeland@sklbb.no

Johanne Gram Langeland (kontaktperson UH)

Telefon: 99041096

E-post: johanne.langeland@sklbb.no

Læringsverkstad i trearbeid (småarbeid) startar opp tysdag 17. september, og vil halde fram annan kvar tysdag framover. 

Deltakarar møtest, deler erfaring, får rettleiing og  lager ulike produkt i tre.  

Stad: Høgskulen Vestlandet

Tid: Tysdagar kl.17:00-20:00

 Påmelding:  Meld dykk på  snarast til studieleiar Nina H.Jacobsen,   mob.90180018   ninaehj@gmail.com 

Tilbodet er gratis (med unntak av materialkostnader) for medlemar og kr. 500 for ikkje medlemar pr. semester.

Maks plassar: 10

Hans Andersen er kontaktperson og motivator. 

Velkommen til tysdagstreffet! Ta med deg eige arbeid! Det er også høve til å læra ukjende handverksteknikkar som blir formidla. 

  Marta Belsvik og Evelyn Brask Nordfonn er kontaktpersonar og vil også syta for enkel servering av kaffe/te med noko godt attåt.

Ope annankvar tysdag frå kl 18.00 til 21.00 , også den veka det er medlemsmøte.  Oppstart tysdag 03.09.19.  (Sjå kalendaren.)

Alle er velkomne innom til ei triveleg husflidsstund. Her er ingen krav til kvalifikasjonar eller medlemsskap.

Ein kjekke gjeng samlast omlag ein gong i månaden (tysdagar) i lagslokalet i Gruo på ettermiddagstid. Møtetidspunkta blir publisert i kalenderen og på facebooksida vår Stord Husflidslag - Brodering

Kanskje har du eit eller fleire prosjekt du gjerne skulle hatt ferdig? Hardangersaum, korsting, plattsaum? Ja her er det ingen begrensning for målet er å hjelpe og inspirera kvarandre.

Medlemmane bytter på å ta med seg ”enkel” kaffimat.

Fri entré og ope for alle. 

Stad: Gruva 7, 5415 Stord

Har du lyst  til å vera med eller vita meir om dette, ta kontakt med Bente på telefon 913 42 235 eller Jorunn på telefon 454 11 168  

Spinnetreffet er omlag ein gong i månaden (onsdagar) på Føyno. Me er ei lita gruppe og ynskjer oss gjerne fleire medlemmar.
Treffet er på ettermiddagen og blir publisert i kalenderen og på facebooksida vår: Stord Husflidslag - spinning.

Har du lyst  til å vera med eller vita meir om dette, ta kontakt med Reidun Karin på telefon 917 53 447  

Stad: Føyno 136, 5412 Stord

Ein flott gjeng samlast omlag ein gong i månaden på Føyno. Treffet er på føremiddagstid og blir publisert i kalenderen og på facebooksida vår: Stord Husflidslag.

Har du lyst  til å vera med eller vita meir om dette, ta kontakt med Reidun Karin på telefon 917 53447

Vevgruppa treffes kvar måndag kl 18:00 - 21:00 i lagslokalet på Litlabø. På grunn av begrensa plass og eit bestenḿt antall vevar har me begrensa med plassar.
For tida er me ca 10 aktive medlemmer og har per dags dato ingen ledige plassar. For å vera med er det krav om erfaring i vev. Har du ingen forkunnskap og ønskjer å bli "lærling", ta kontakt med gruppeleiar.

Pris: kr. 200 pr. halvår

Kontaktperson: Solfrid Ottesen (sol-otte@live.no)

Saman med Sunnhordland museum arrangerer me strikkekafè i museet sine lokaler (stort sett) annakvar veka frå klokka 11.00 -14.00.

Kaffe og litt attåt vert servert - til ein hyggeleg pris.

Alle er velkommen innom og her er ingen krav til medlemsskap.

Kontaktperson: Margunn Oma

Læringsverkstad keramikk har samlingar på HVL annankvar fredag/laurdag (fredag kveld kl.18.00 og laurdag føremiddag).

På grunn av begrensa adgang til ovn er det fortida ikkje ledige plassar i denne gruppa. 

Husflidslaget arrangerer nytt kurs i keramikk haust 2019 med oppstart i midten av okt. Anneli Belsvik Aras blir kurslærar. Sjå kurs på heimesida for påmelding!

Leiar for gruppa er:

Johanne Langeland

Telefon: 99041096

E-post: johanne.langeland@sklbb.no

Kalender

22 okt 2019 17:30, Lagslokala (Gruva 7)

23 okt 2019 11:00, Sunnhordland museum

28 okt 2019 11:00, Føyno 136

I 2018 hadde laget 137 medlemmar, fordelt på 112 kvinner, 5 menn og 20 barn/ ungdom. Ein auke på heile 33 frå i fjor, noko som satsinga på Ung Husflid i haust har bidrege sterkt til.

Fylgjande kurs med lærar er avvikla : -Fire bunadkurs. Kipebinding. Rammevev. Og helgekurs i Maskinsaum.

Det har vore organisert ulike  læringsverkstader 2018:

-       Keramikkgruppa har møtst annankvar fredag/ laurdag på HVL.

-       Det har vore strikkekafe på Museet annankvar onsdag føremiddag, open for alle.

-       Broderigruppa har møtst ein onsdag i månaden i lagslokalet i Gruo.

-       Kniple- og nuperellegruppa har hatt treff ein føremiddag i månaden på Føyno.

-       Det har vore Spinnetreff på Føyno ein onsdag i månaden.

-       Vevgruppa har vore samla kvar måndag i lagslokalet i Gruo.

-       I haust starta det opp læringsverkstad i trearbeid på HVL, som er open for alle.

-       24 januar starta det opp læringsverkstad i rammevev, etter kurset i haust.

medlemsmøta siste torsdag i månadenhar me i 2018vore på SunnhordlandMuseum. Her har me hatt ulike tema som:

-       Handtverk og tradisjon i moderne interiør.

-       Demo og laging av påskebukett.

-       Foredrag om mohairgeit-ull.

-       Trearbeid.

-       Foredrag om re-design og berekraft.

-       Idear til juledekorering.

Me hadde 7 medlemsmøte med totalt 181 deltakarar 2018.

165 medlemar og ikkje-medlemar har delteke på 21 tysdagstreff i lagslokalet. Der har ein hatt eit tema/ demonstrasjon av ein handverksteknikk på kvart møte, samt noko godt å «bita» i.

1 mai deltok me på Open dag i Gruo. Her hadde me kafe, utstillingar, og handtverk-aktivitetar for born.

26 mai hadde me den årlige medlemsturen. Den gjekk til Granberg Garveri i Ølensvåg, og vidare til Galleri Fønix  og Jan Terje Rafdal i Etne. Turen blei avslutta med besøk hos Etne Husflidslag. Det var 18 deltakarar på turen.

I juni hadde me eit formiddagstreff for seniorar i lagslokalet. I september hadde me eit treff for yngre medlemmar, også i lagslokalet. Her diskuterte me korleis ein skulle gå fram for å rekrutera yngre medlemar til laget.

Samarbeid med Sunnhordland Museum om Husflidsdagen/ museumsdagen 8 september. Temaet i år var « Haust på Museet». Laget sine medlemar sto for kafeen, og hadde ansvar for aktivitetane : Toving, eplekrans og eskebretting. Me hadde stand der me marknadsførte husflidslaget. 3 stykker frå Hordaland Husflidslag deltok med ulike aktivitetar.

Samarbeid med Sunnhordland Museum om «Jul på Museet» 1 desember. Ein fin tradisjon med mange besøkande. Laget bidrog med aktivitetane : -Englar og stjerner i papir. - Broderi og filthjerter. –Greinnissar og juletre. – Smiing. Ung Husflid hadde utstilling av haustens produksjon, og Husflidskonsulenten var her og demonstrerte kunststopping.

Av store hendingar i 2018 er satsinga på Ung Husflid. Det starta opp «arbeidsstove» på Leirvik skule 2. oktober. Denne fekk stor respons. 18 barn/ unge fekk plass, og det er lang venteliste. Frammøte er annakvar tysdag. Der tek ein for seg ulike material og handtverksteknikkar. Det er søkt om, og tildelt midlar frå ulike stiftingar, som Olav Thon, Sparebankstiftinga Kvinnherad, SR bank, Hordaland Husflidslag og Norges Husflidlag. Dette er brukt til innkjøp av 6 symaskiner og ei strikkemaskin så langt.

I haust deltok to representantar frå laget på Folkehelseforum i regi av Stord kommune.

Styret har hatt 8 Styremøte og handsama 83 saker.

Laget har deltatt på årsmøte i Hordaland Husflidslag på Stord, og på medarbeidarsamling i Bergen.

På heimesida og på facebook vert me oppdaterte på aktivitetar og kurs i laget.

Styret 2018

Johanne Gram Langeland, leiar

Bente Alfarnes Johansen, nestleiar

Jorunn Kathrine Utslottøy, studieleiar, nettansvarlig

Anne Hege Rogne, kasserar

Åsbjørg Lygre, styremedlem

Solfrid Ottesen, styremedlem

Bente Hjøllo Kristiansen, skrivar, og Ung Husflid-kontakt

Evy Dybvik Fosse, revisor

 

Stord 25.01.19

Bente Hjøllo Kristiansen.

8. november kl.17-19 skal Stord kommune arrangere folkehelseforum med tema Leva heile livet – kva har me og kva treng me av aktivitetar når me har passert 60. Forumet skal vere på nye Stord ungdomsskule. I forumet ønskjer me dialog mellom innbyggjarar, frivillige lag, kommunale tenester og folkevalde om korleis me saman kan leggje til rette slik at fleire seniorar og eldre deltek i trivselsfremjande aktivitetar. Me håper dykkar organisasjon finn dette interessant, og at de har høve til å delta i forumet. 

 

Med venleg helsing,
Tove Vikanes Agdestein
Folkehelsekoordinator, Fagavdeling NMK

Nytt tilbod i Stord Husflidslag:  Læringsverkstad  i trearbeid 

Husflidslaget vil starta eit tilbod i trearbeid der deltakarar møtest, deler erfaring, får rettleiing og  lager ulike produkt i tre.  

Oppstart: Slutten av oktober 2018

Stad: Høgskulen Vestlandet

Tilbodet er ope for alle.

Hans Andersen blir kontaktperson og motivator. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.