Vedtekter

Sparbu husflidslag ble stiftet 1979
og er tilsluttet Nord-Trøndelag fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.
§1 Formål
Sparbu husflidslag er et lag som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.
Laget arbeider i samsvar med NH sitt formål og vedtekter.
§2 Virksomhet
Målet søkes nådd ved:
2.1 Opplæring i husflidsarbeid med krav til grundighet og kvalitet.
2.2 Opplysningsarbeid gjennom tidsskrift, presse og andre massemedia.
2.3 Møtevirksomhet med foredrag, utstillinger, demonstrasjoner og andre lignende tiltak.
2.4 Bruk og tilpasning av stedegne teknikker, modeller og mønstre.
2.5 Å fremme produksjon av gode husflidsvarer.
2.6 Å fremme husflid som aktivitet for alle alderstrinn.
2.7 Å samarbeide aktivt internt og eksternt.
2.8 Å arbeide aktivt med rekruttering.
§3 Medlemmer
3.1 Alle interesserte kan bli medlemmer av laget mot å betale en årlig kontingent.
3.2 Kontingenten omfatter abonnement på tidsskriftet Norsk Husflid, kontingent til Norges Husflidslag, kontingent til fylkeslaget og kontingent til lokallaget.
3.3 Hvert medlem betaler kontingenten direkte til Norges Husflidslag, og lokallagenes del refunderes etter frister vedtatt av landsmøtet i Norges Husflidslag.
§4 Arbeidsår
4.1 Lagets arbeids- og regnskapsår følger kalenderåret.
§5 Årsmøte
5.1 Årsmøtet er lagets øverste myndighet og holdes hvert år innen 15. februar.
5.2 Dato for årsmøtet gjøres kjent minst 8 uker før møtet.
5.3 Innkalling og alle sakspapirer til årsmøtet  sendes ut senest 14 før årsmøtet til medlemmene.
5.4 Forslag om saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret senest 6 uker før årsmøtet.
5.5 Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent for foregående år 5.6 Styremedlemmene i husflidslaget har stemmerett bortsett fra ved behandlingen av årsmelding og regnskap.
5.7 Ekstraordinært årsmøte innkalles med vanlig varsel når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det skriftlig.
5.8 Ekstraordinært årsmøte behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen. Stemmerett på ekstraordinært årsmøte har bare de som hadde stemmerett ved siste ordinære årsmøte.
§6 Dagsorden for årsmøtet
Styret fastsetter dagsorden for årsmøtet. Den skal omfatte:
6.1 Konstituering
6.1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
6.1.2 Valg av møteleder, referent, to til å signere protokollen.
6.1.3 Opprop og godkjenning av antall stemmeberettigede.
6.2 Godkjenning av årsmelding
6.3 Godkjenning av revidert regnskap
6.4 Fastsetting av arbeidsplan og budsjett for inneværende år.
6.5 Andre saker som er nevnt i innkallingen.
6.6 Valg av:
a) Styreleder
b) 2 styremedlemmer
c) 1 varamedlemmer til styret
d) Utsendinger til fylkeshusflidslagets årsmøte
e) Revisor
f) Valgkomité for neste årsmøte
§7 Valg
7.1 Styreleder bør ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år. Styremedlemmer bør ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 8 år.
7.2 Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer skal skje skriftlig hvis minst en person forlanger det. Hvis det bare er én kandidat til de forskjellige vervene, kan årsmøtet bestemme at valget skjer ved akklamasjon.
7.3 For å ansees valgt, må en kandidat ha oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer teller med. Oppnår ingen dette ved første valg, holdes omvalg mellom de to som har flest stemmer. Står stemmene likt, avgjøres valget ved loddtrekning.
§8 Styrets sammensetning
8.1 Lagets styre består av styreleder og 4 styremedlemmer.
8.2 Ett av styremedlemmene bør ha spesielt ansvar for voksenopplæringen.
8.3 Styreleder velges hvert år. Andre styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen. Hvert år er halvparten av både styremedlemmene og varamedlemmene på valg. (Første gang ved loddtrekning.)
8.4 Styret velger selv nestleder, eventuelt kasserer og sekretær.
§9 Styrets arbeid
9.1 Styret skal lede arbeidet i samsvar med lagets vedtekter og årsmøtets vedtak.
9.2 Styreleder innkaller til møte når denne finner det nødvendig eller når det forlanges av 3 av de øvrige styremedlemmene.
9.2.1 Fra styremøtene føres det protokoll/referat som godkjennes av de møtende.
9.3 Styret har ansvaret for lagets voksenopplæring og at den drives i samsvar med gjeldende regler. Om nødvendig utpeker/tilsetter styret studieleder/sekretær.
9.4 Styreleder representerer laget utad.
9.5 Styret har ansvar for drift og økonomi.
9.6 Styret kan oppnevne utvalg til å ta seg av bestemte oppgaver.
9.7 Styret utarbeider nødvendige instrukser.
9.8 Styret legger fram årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan for årsmøtet.
9.9 Styret er ansvarlig for lagets materiell, og kan oppnevne materialforvalter.
9.10 Styret sender årsmelding til fylkeslaget etter nærmere angitte frister.
9.11 Styret kan gjøre gyldig vedtak når styreleder, eller i hans sted nestleder, og minst halvparten av de andre medlemmene i styret møter og disse er enige.
9.12 Er et vedtak ikke enstemmig, kan hvert av styremedlemmene kreve sin stemmegivning protokollert.
9.13 Det er styrets ansvar at varamedlemmer blir holdt orientert om styrets vedtak.
§10 Arbeidsutvalg
10.1 Styret kan nedsette et arbeidsutvalg som består av styreleder og to av styremedlemmene.
10.2 Arbeidsutvalget forbereder saker som skal behandles av det samlede styret.
10.3 Arbeidsutvalget kan treffe vedtak i saker som må avgjøres før en kan holde styremøte.
10.4 Arbeidsutvalget kan gjøre vedtak når alle er enige.
10.5 Melding om vedtak i arbeidsutvalget skal straks sendes de øvrige styremedlemmer.
§11 Voksenopplæring
11.1 Norges Husflidslag er medlem av Studieforbundet kultur og tradisjon.
11.2 Studiearbeid kan foregå i lokallagets regi.
11.3 Husflidslaget må følge de til enhver tid gjeldende regler om voksenopplæring fra ansvarlig departement.
11.4 Husflidslagets styre har ansvaret for
- at studieleder og kursledere snarest mulig får informasjon om endringer i regler og lover
- å arrangere studietiltak i henhold til gjeldende regler og instrukser
- å sende inn rapporter og regnskap etter nærmere angitte frister
§12 Voldgift
12.1 Tvilstilfelle angående medlemskap eller tolkning av vedtekter, forelegges fylkeshusflidslagets styre til avgjørelse.
§13 Vedtektsendringer
13.1 Forslag til endring av vedtekter kan bare behandles på ordinært årsmøte. Det skal stå i innkallingen hva endringen går ut på.
13.2 Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer.
13.3 Forslag til vedtektsendringer må sendes skriftlig senest 6 uker før årsmøtet.
13.4 Vedtektsendringer utover normalvedtektene skal godkjennes av styret i fylkeshusflidslaget.§14 Oppløsning
14.1 Vedtak om oppløsning av laget kan bare bli gjort på ordinært årsmøte og med ¾ flertall av de avgitte stemmer.
14.2 Dersom laget blir oppløst, skal eiendeler laget måtte ha, gå til fremme av husflid i kommunen.
14.3 Eiendelene forvaltes av fylkeshusflidslaget, hvis ikke annet er bestemt.
§15 Utmeldelse av Norges Husflidslag
15.1 Vedtak om utmeldelse kan bare bli gjort med ¾ flertall på to etterfølgende ordinære årsmøter.
15.2 Laget plikter å melde fra skriftlig til fylkeslaget og NH sentralt, om forslag angående 1. gangs vedtak om utmelding, senest 14 dager før årsmøtet der saken skal behandles.
15.3 Ved fremming av sak vedr. utmeldelse, lager styret en oversikt over alle lagets eiendeler, bankinnskudd og kontantbeholdning. Denne skal sendes fylkeslaget og Norges Husflidslag til orientering sammen med varsel jf. § 15.2.
15.4 Dersom laget forvalter betydelige verdier, som for eksempel eierandeler i fast eiendom og/eller butikker, skal en komité oppnevnt av lokallagets årsmøte foreslå forvaltning av verdiene. Komiteen skal bestå av to medlemmer i det aktuelle lokallaget, valgt på årsmøtet der utmelding er behandlet første gang, et fylkesstyremedlem og et sentralstyremedlem. En uttalelse fra NHs styre legges fram på det siste årsmøtet i lokallaget der utmeldingen behandles.
15.5 Lag som er utmeldt av Norges Husflidslag kan ikke bruke NH sin logo.

Nyheter

Adventstemmning på Egge museum. 1. advent, 28. november 2021, kl: 1100 - 1600. Sparbu husflidslag dypper lys sammen med barna. 

Lørdag 6. november 2021 kl: 1000 - 1600 er det igjen klart for Sparbudag. Vi i Sparbu husflidslag stiller med tombola.

I høst har vi flere forskjellige kurs å tilby igjennom husflidslaget vårt. Vi har tilbud om Vevkurs, Sytreff, Smiing, Brikkevev, Skinnkurs, Spinnekurs. 

Kalender

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.