Høringsnotat til Kulturmelding " Kulturens kraft"

Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon er glad for at det er lagt fram en ny melding med visjoner for framtidas kulturpolitikk. Vi støtter helhjertet opp om samfunnsmålet og de overordnede kulturpolitiske målene i meldingen. 

Vårt høringsnotat omhandler opplæring i og av de frivillige kulturorganisasjonene, frivillighetens betydning for kulturarvsfeltet og tilgang til egnede lokaler.

Målene i meldingen om kunst – og kulturuttrykk av ypperste kvalitet, danning og kritisk refleksjon og ta vare på og formilde kulturarv er gode. Her vil vi likevel peke på at mangelen på bevissthet om de frivillige kulturorganisasjonenes rolle for å nå målene er fraværende. Vi mener framtidas kulturpolitikk må ta innover seg nødvendigheten av frivillighetens rolle også på disse områdene. Dette må legges til grunn når strukturer og rammevilkår videreutvikles.

Systematisk opplæring med kvalitet en viktig forutsetning for et godt lokalt kulturliv. Vi mener lokalt kulturliv i stor grad består av, og er avhengige av frivillige lag- og foreninger. Økt kunnskap, mestring og kvalifiserte instruktører/kurslærere må til for at det lokale kulturlivet skal blomstre, rekruttere, være en samfunnsaktør og bidra til innovasjon. Dette skjer i samspill mellom de profesjonelle kulturutøverne og det frivillige kulturlivet på øvinger, kurs, i arbeid forestillinger og utstillinger og må løftes fram og styrkes. Framtidige tilskuddsordninger må se dette samspillet, og legge til rette for samarbeid og samspill på tvers av sektorer.

Mange kulturorganisasjoner tar et stort nasjonalt faglig ansvar. Hva hadde korpsbevegelsen vært uten organisasjonenes utrettelige arbeid med kvalitet og utvikling? Dette gjelder mange organisasjoner og mange fag, fra folkemusikk og folkedans til bunader og båtbygging, fartøyvern, seniordans og korsang, og utallige andre områder der organisasjonene er i førersetet ikke bare på formidling, men også kunnskapsbygging og kvalitet. Vår påstand er at hele det immaterielle kulturarvsområdet er avhengig av kulturorganisasjonenes faglige, kvalitative arbeid. 

Tilgjengelige og tilpassede lokaler er en annen viktig forutsetning. Vi er kjent med at Frivillighetsmeldingen omtaler dette, men ønsker likevel på løfte det fram som svært betydningsfullt for en framtidig kulturpolitikk. Uten tilgjengelige, egnede lokaler er det vanskelig å fremme kvalitet, utvikle talent og sikre økt deltakelse. 

Det er derfor skuffende at meldingen ikke har betraktninger om frivillighetens rolle i opplæring og formidling, utvikling og faglig kvalitet og heller ingen prioritering eller videre oppfølging som omhandler styrking av frivillighetens rolle. 

Med disse begrunnelsene tillater vi oss å be komiteen bør vedta følgende merknad:

 

  • Studieforbundsordningen er et godt virkemiddel for opplæring, rekruttering og mangfold i de frivillige kulturorganisasjonene og andre frivillige kulturbærere, og bidrar til å nå overordnede mål i Kulturmeldingen. Komiteen er kjent med arbeidet for å utrede ordningen, og ber Departementet sikre at Voksenopplæringsforbundet og organisasjonene blir involvert. Komiteen understreker at endringer i tilskuddet til studieforbund ikke må svekke det frivillige, åpne og ubyråkratiske opplæringstilbudet i det frivillige kulturlivet.    

 

  • De frivillige kulturorganisasjonene er gode verktøy i kulturpolitikken på linje med institusjoner og kulturskoler. De frivillige kulturvern-organisasjoner anerkjennes å ha et særskilt viktig oppdrag på linje med bibliotekene, museene og arkivene.

 

  • Tilgjengelige og egnede lokaler for alle type og nivå av kulturutøvelse er en forutsetning. Arbeidet med lokaler for frivilligheten i forslag til Frivillighetsmelding, sees i sammenheng med målene i Kulturmeldingen.

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

20 april 2020, Hjerleid, Dovre

9 mai 2020

5 juni 2020, Mandal

1 juli 2020, Design- og håndværksefterskolen i Skjern, Danmark

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.