UNESCO og immateriell kulturav

Norges Husflidslag ble i 2014 en akkreditert NGO av UNESCO, og samarbeider med Norsk Kulturråd og norske og nordiske akkrediterte NGO-er og øvrige kulturorganisasjoner om oppfølging av UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven.  NGO er den internasjonale benevnelsen på en ikke-statlig organisasjon.

I 2007 undertegnet Norge v/regjeringen UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven (2003). Konvensjonen retter oppmerksomheten mot den levende kulturarven innen følgende fem områder:

• Tradisjonelt håndverk

• Muntlige tradisjoner og uttrykk

• Utøvende kunst

• Sosiale skikker, ritualer og høytidsfester

• Kunnskap og praksis som gjelder naturen og universet

Du kan lese hele konvensjonsteksten her.

Om konvensjonen
Kulturarv er viktig. Det gir oss identitet og ståsted som enkeltperson eller nasjon, som lokalmiljø eller bygdesamfunn. UNESCOs 2003-konvensjon om vern av immateriell kulturarv har til oppgave å verne den levende kulturarven og de levende tradisjonene. Den fysiske og geografiske verdensarven har hatt prioritet i nasjonalt vernearbeid helt siden 1970-tallet, og konvensjonen av 2003 arbeider for å sidestille den fysiske og den immaterielle kulturarven. Den retter oppmerksomhet mot de delene av  kulturarven som ikke uten videre lar seg ta vare på ved å sette opp infotavler i naturen eller legges i et magasin eller arkiv – nemlig praksiser og kunnskap knyttet til tradisjonene.

I henhold til konvensjonen har UNESCO opprettet tre program hvor landene som har ratifisert konvensjonen kan søke om å få nominere kulturuttrykk og tradisjoner fra sine land inn på internasjonale fortegnelser over verdens immaterielle kulturarv.

I tillegg til de internasjonale programmene forplikter den enkelte stat seg til å opprette en eller flere nasjonale fortegnelser over eget lands immaterielle kulturuttrykk. Norges Husflidslags arbeide med Rødlista, vår oversikt over gjemte og nesten glemte husflidsteknikker, er en av våre måter å skape en bevissthet rundt immateriell kulturarv og praksiskunnskapen knyttet til denne.

Den internasjonale nominasjonen kan skje innenfor tre program:

  • Representativ liste (Representative List)
  • Kulturarv med akutt behov for bevaring (Urgent Safeguarding List)
  • Beste praksiser for bevaring (List of Best Practices)

 De internasjonale fortegnelsene finner du her.

I Norge er det Kulturdepartementet som er ansvarlige for arbeidet med konvensjonen, men det praktiske arbeidet er lagt til Norsk kulturråd ved Seksjon for Internasjonale og andre tverrgående oppdrag. I tillegg har også den norske UNESCO-kommisjonen ansvar for å spre kunnskap om alle konvensjonene Norge har undertegnet.

Vårt engasjement
Norges Husflidslag deltar i et nettverk av norske og nordiske kulturorganisasjoner og -institutt som arbeider for å fremme kjennskap til konvensjonen. Dette nettverket ble opprettet mai 2014.

Omtrent en gang pr år har vi deltatt på samlinger organisert av og for ansatte i de akkrediterte organisasjonene i Norge. Nettverksmøtene er et forum for kunnskapsutvikling og utveksling av erfaringer knyttet til arbeidet med å spre informasjon om immateriell kulturarv og  UNESCO konvensjonen. Konvensjonen for immateriell kulturarv er også regelmessig tema på interne samlinger i Norges Husflidslag.

Vi har bistått frivillle organisasjoner både i Norge og  Norden  i deres søknader for å oppnå den samme akkrediteringen somm vi selv har.

Vi har vært tilstede på UNESCOS årlige internasjonale fagmøte i 2014, 2015, 2016, 2018 og 2019.

ICHNGO forum
Gjennom det internasjonale nettverket for NGO-er som jobber med konvensjonen får vi verdifull kunnskap om andres arbeidsmetoder og utfordringer. Nettverket heter ICHNGO forum og ledes av en styringsgruppe. Forumets hjemmesider har informasjon om andre NGO-er, og er et sted man kan finne fagartikler om ulike metoder for å arbeide med immateriell kulturarv. Norges Husflidslag har bidratt med en artikkel om hvordan vi jobber med kulturarven knyttet til produksjon og bruk av bunad, og denne har også blitt presentert muntlig i det internasjonale forumet.

Hele artikkelen, Bunad and Folk Costumes as wearable knowledge and cultural expression, kan du lese her.

Ansatte i Norges Husflidslag har også bidratt med artikkel i boka Leve kulturarven! utgitt i 2013 av  Norsk Handverksinstitutt. Denne boka finner du hos Museumsforlaget. 

Immateriellkulturarv.no
Norsk kulturråd lanserte i 2013 nettsiden Immateriellkulturarv.no, dette er en samling artikler som om handler  kulturarvspraksiser i  Norge. Norges Husflidslag har bidratt med to bunadrelaterte artikler på dette nettstedet.

Bunadbruk i Norge – populært, men truet
Høsten 2017 besluttet Institutt for bunad og folkedrakt, Noregs Ungdsomslag, Norsk Folkedraktforum, Studieforbundet  Kultur og tradisjon og Norges Husflidslag seg for å samarbeide om det langsiktige mål å få nominert bunadbruk i  Norge til UNESCOS representative liste for immateriell kulturarv. Prosjektet ledes av Institutt for bunad og folkedrakt, Noregs Ungdsomslag og Norges Husflidslag. Vi søkte og fikk i 2018 penger fra Sparebankstoftelsen Dnb til formidlingstiltak rettet mot barn og unge for å øke bevisstheten om hva bunad og bunadbruk i Norge er. Prosjektet har utviklet flere formidlingstiltak og produkter og vinteren 2021 er det planlagt en større landsomfattende turne` med en rekke lokale samtalemøter.

Vårt mål er å sende søknaden til Norsk Kulturråd  i begynnelsen av 2022.

Folkekunststipendet er et av Statens kunstnerstipend som årlig tildeles utøvere innen folkekunst. Folkekunstnere er utøvere av folkelige kunstuttrykk innen håndverk, dans, musikk og sang. Søknadsfrist er kl 13.00 15. oktober 2021, og skjema er tilgjengelig på Kulturrådets nettsider.

i håper mange av våre håndverkermedlemmer bruker anledningen til å søke stipendet!

Samiske vevetradisjoner og Ung Husflid trekkes frem som god praksis for ivaretagelse av levende kulturarv i to artikler nylig publisert på nettstedet Safeguarding Practices. Nettstedet samler erfaringer fra de nordiske og baltiske landene, for å inspirere og styrke arbeidet med UNESCO konvensjonen fra 2003 om vern av immateriell kulturarv.

Rødlista er en dugnad for å samle inn og dokumentere husflid- og håndverksteknikker som står i fare for å bli glemt. Nærmere hundre teknikker er allerede samlet inn. Kurset er for medlemmer i lokallag som vil ha hjelp til å dokumentere lagets arbeid med rødlisteteknikker.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.